Udostępnij stronę

Jacek Zalewski

Jacek Zalewski

Miasto jak gąbka – retencja w miastach w oparciu o zielono-niebieską infrastructure. Jak skorzystać z doświadczeń światowych i czy w naszych realiach to możliwe?

Podczas prezentacji omówione zostaną przykłady zarówno z Polski, jak i ze świata związane z wdrażaniem projektów zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi, opartych o zintegrowane modelowanie hydrauliczne. Modelowanie to, łącząc model kanalizacji deszczowej i numeryczny model terenu, umożliwia analizowanie szczegółowych rozproszonych rozwiązań retencyjnych powiązanych z planowaniem przestrzennym. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest ograniczenie kosztownych rozwiązań punktowych, np. dużych zbiorników retencyjnych na wylotach sieci, a także zniwelowanie skutków zagęszczenia zabudowy lub przewidywanych skutków zmian klimatycznych. Na bazie doświadczeń firmy Ove Arup & Partners autorzy przedstawią ocenę możliwości i warunków wdrożenia rozproszonych rozwiązań retencyjnych - „zielono-niebieskiej” infrastruktury w przykładowym mieście w Polsce.
Przedstawione zostaną także doświadczenia z wdrażania takich projektów za granicą, uzyskane korzyści oraz praktyczne wnioski, które mogą pomóc w przeniesieniu doświadczeń na grunt Polski. Przedstawiane analizy wielkoskalowe pomogą także wskazać kierunek wdrażania projektów inwestycyjnych w ramach adaptacji miast do zmian klimatu i racjonalnego inwestowania w infrastrukturę służącą zarządzaniu wodami opadowymi. Prezentacja stanowi przyczynek do dyskusji, czy miasta w Polsce, zmierzając do uzyskania odporności na zagrożenia związane z opadami nawalnymi i wysoką temperaturą w lecie, mogą działać jak „gąbka”, akumulując wody deszczowe i oddając wilgoć w czasie suszy?

Jacek Zalewski, Ove Arup & Partners
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Obecnie kieruje biurem firmy Arup w Krakowie. Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, projektowanie, organizację procesu inwestycyjnego, aż po realizację i końcową ewaluację efektów projektów. Ostatnio mocniej zaangażowany w projekty związane z ochroną przed powodziami i podtopieniami i ich powiązaniem z planowaniem przestrzeni publicznych miast „przyjaznych dla mieszkańców”. Szczególnie interesuje się inwestycjami, które ze względu na skalę i wielodyscyplinarność wymagają zrównoważonego podejścia lub takimi, gdzie osią projektu jest poszukiwanie kompromisu między ochroną przyrody, a ingerencją człowieka, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych. Przygotowywał szereg konsultacji społecznych, a także ocen zrównoważenia dla projektów inwestycyjnych.