Udostępnij stronę

Witold Bogusz

Witold Bogusz

Geotechniczne oddziaływania w przestrzeni podziemnej związane z realizacją głębokich wykopów w warunkach zabudowy miejskiej
Dynamiczny rozwój obszarów silnie zurbanizowanych, związany z realizacją nowych inwestycji budowlanych w zwartej zabudowie miejskiej, wymusza realizację coraz bardziej skomplikowanych obiektów budownictwa podziemnego. W krajowej praktyce, dla oceny oddziaływania takich inwestycji na obiekty sąsiednie, najczęściej wykorzystywana jest metoda przedstawiona w Instrukcji ITB nr 376/2002. Obecnie jednak, z uwagi na realizację coraz bardziej złożonych obiektów, posadowionych na głębokościach nierzadko ponad 25 m p.p.t. i w skomplikowanych warunkach geotechnicznych, w celu dokładniejszej predykcji przemieszczeń i analizy ryzyka geotechnicznego związanego z inwestycją, występuje konieczność zastosowania metod numerycznych uwzględniających dodatkowe wpływy związane m.in. z odprężaniem dna wykopu, czy uwzględnieniem wzrostu sztywności gruntu z głębokością. W referacie przedstawione zostaną problemy i wyzwania związane z wzajemnym wpływem oddziaływań statycznych istniejących i nowoprojektowanych obiektów w kontekście doświadczeń zebranych dotychczas przez Zespół Zakładu Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki Instytutu Techniki Budowlanej.

Witold Bogusz, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Absolwent budownictwa - specjalność: geotechnika, na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 2010 r. pracownik Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Twórca ekspertyz, projektów budowlanych i geotechnicznych, a także innych opracowań dotyczących posadowienia obiektów budowlanych, głównie infrastruktury i budownictwa energetycznego. W ramach działalności Zakładu zaangażowany w prace i pełnienie nadzorów na budowach oraz w prace normalizacyjne grup roboczych komitetu CEN/TC250/SC7, zajmujących się ewolucją Eurokodu 7.
Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Główna dziedzina jego zainteresowań to praktyczne aspekty projektowania geotechnicznego, analizy numeryczne współpracy konstrukcji z podłożem z wykorzystaniem MES, posadowienie bezpośrednie i pośrednie obiektów budowlanych, ocena oddziaływania głębokich wykopów na zabudowę sąsiednią, analizy stateczności skarp i nasypów, a także zagadnienia niezawodności i zarządzania ryzykiem w geotechnice.