Udostępnij stronę

Leszek Słowik

Leszek Słowik

Wychylenie budynków w warunkach eksploatacji górniczej
W efekcie prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej powierzchnia terenu ulega m.in. nachyleniu T, które odpowiada za przejściowe, a także w określonych warunkach geologiczno-górniczych – trwałe wychylenie budynków z pionu Tb.
W referacie podane zostaną przyczyny wychyleń budynków na obszarach działalności górniczej. Ponadto przedstawione będą konsekwencje wychylenia budynków. Pierwszy aspekt statyczno-wytrzymałościowy związany jest z pojawieniem się dodatkowego obciążenia poziomego wychylonej konstrukcji od ciężaru budynku. Wpływ poziomych sił na ustrój nośny segmentu jest szczególnie niekorzystny w przypadku obiektów o wysoko położonym środku ciężkości. Oprócz dodatkowego wytężenia konstrukcji, dochodzi do wpływu momentu wywracającego, który zagraża stateczności wychylonego budynku. Drugi aspekt dotyczy niekorzystnej zmiany warunków użytkowania, związanych z wychyleniem budynku od pionu.
W wystąpieniu omówione zostaną także w sposób ogólny możliwości usuwania wychylenia budynków oraz podane będą dwa przykłady rektyfikacji konstrukcji na Śląsku. W podsumowaniu autor przedstawi wnioski dotyczące skali problemu wychylonych budynków w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

dr inż. Leszek Słowik, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa.
W 2006 r. podjął pracę w Zakładzie Budownictwa na Terenach Górniczych, a następnie w Zakładzie Elementów Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na Terenach Górniczych Instytutu Techniki Budowlanej na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego. Obecnie pracuje jako główny specjalista inżynieryjno-techniczny. W kwietniu 2016 r. została mu powierzona funkcja zastępcy kierownika w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki Instytutu Techniki Budowlanej.
W trakcie 11 lat pracy w ITB brał udział jako samodzielny referent lub członek zespołu (współautor merytoryczny) w ponad 120 pracach badawczo-rozwojowych o charakterze orzeczeń, opinii technicznych i ekspertyz, realizowanych głównie dla przemysłu. Ponadto występował na zlecenie sądów w charakterze biegłego instytucjonalnego w zakresie budownictwa na terenach górniczych.
Uczestniczył w projektach naukowych obejmujących: obliczeniową analizę wychylenia obiektów na terenach górniczych z uwzględnieniem właściwości podłoża, ocenę wpływu nachylenia terenu spowodowanego podziemną eksploatacją górniczą na wychylenie obiektów budowlanych czy wreszcie wpływ konstrukcji budynków na ich wychylenie w warunkach eksploatacji górniczej. Rozpoczął również w ramach pracy badawczej badania dotyczące wpływu wstrząsów górniczych na stan konstrukcji murowych. Prowadzi także badania z zakresu wpływu statycznych oddziaływań górniczych na sieci uzbrojenia podziemnego.
Bierze udział w wielu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Opublikował 26 publikacji w formie referatów na konferencjach i artykułów w czasopismach technicznych.