Udostępnij stronę

Jędrzej Wierzbicki

Jędrzej Wierzbicki

Łączony model geologiczno-inżynierski budowy podłoża organicznego w analizie posadowienia hali
Prezentacja dotyczy analizy możliwość wykorzystania statystycznej analizy danych do opracowania trójwymiarowego modelu układu warstw gruntów organicznych w podłożu, który pozwala na efektywne zaprojektowanie posadowienia hali magazynowej. W omawianym przypadku ograniczone środki finansowe przeznaczone na rozpoznanie podłoża wymusiły na wykonawcy badań geotechnicznych zastosowanie zaawansowanych technik badań in-situ jedynie w wybranych punktach założonej siatki badawczej. Jednocześnie skomplikowana budowa geologiczna rejonu inwestycji oraz charakter konstrukcji wymagały określenia wiarygodnych wartości parametrów odkształceniowych podłoża na całym obszarze badań. W szczególności istotnym zagadnieniem była właściwa identyfikacja zasięgu występowania warstw organicznych gruntów słabonośnych. Zgromadzone dane, pochodzące z wierceń, badań laboratoryjnych oraz sondowań CPTU, poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem techniki grupowania k-średnich oraz interpolacji trójwymiarowej metodą IDW. W efekcie uzyskano przestrzenny model występowania gruntów organicznych w podłożu, co pozwoliło na właściwe zaprojektowanie posadowienia konstrukcji. Proponowana metoda może stanowić pomocne narzędzie podczas wykorzystywania w analizach geotechnicznych danych uzyskanych różnymi technikami badawczymi, o różnej rozdzielczości w profilu i o odmiennych możliwościach interpretacyjnych.

dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Absolwent geologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Członek Komitetu Technicznego TC-102 (Ground Property Characterization from In-Situ Tests) International Society on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Członek Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Środowiska. Były przewodniczący, obecnie wiceprzewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki. Współorganizator cyklicznych seminariów międzynarodowych International Workshop on in situ and laboratory soil characterization. Autor ponad 80 prac naukowych oraz ponad 100 ekspertyz z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki.