Udostępnij stronę

Adam Krasiński

Adam Krasiński

Mechanizm współpracy fundamentu płytowo-palowego z podłożem gruntowym
W fundamentach płytowo-palowych obciążenia są przenoszone zarówno przez pale, jak i grunt zalegający pod płytą fundamentową. Zazwyczaj pale przenoszą od 60% do 80% obciążeń całkowitych. Tego rodzaju fundamenty stosuje się pod ciężkimi obiektami posadowionymi na podłożu z plastycznych i twardoplastycznych gruntów spoistych (głównie ilastych). Nie powinno się ich projektować w przypadku, gdy w podłożu występują warstwy gruntów organicznych. Podobnie, w przypadku doprowadzania pali do warstw zagęszczonych gruntów niespoistych i skał, fundamenty płytowo-palowe tracą rację bytu. W obu tych przypadkach obciążenia z fundamentu przenoszone są niemal w całości przez pale. Często zdarza się w praktyce, że fundamenty płytowo-palowe projektowane są przy niewłaściwych założeniach.
Celem referatu będzie przeanalizowanie i wyjaśnienie mechanizmu pracy fundamentu płytowo-palowego. Omówione zostaną zjawiska zachodzące w gruncie i wzajemne interakcje pomiędzy palami, gruntem i płytą fundamentową oraz przytoczone wyniki wariantowych obliczeń przykładowego fundamentu kołowego zbiornika. Przedstawione zostaną również wyniki badań i pomiarów zachowania się rzeczywistych fundamentów płytowo-palowych wybranych budynków wysokich we Frankfurcie nad Menem.

dr hab. inż. Adam Krasiński, Politechnika Gdańska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej - specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie (1989 r.). Od tego samego roku asystent w Katedrze Geotechniki PG. Od 1998 r. doktor nauk technicznych - rozprawa pt. „Analiza jednostkowego oporu gruntu niespoistego wzdłuż pobocznicy i pod podstawą pala w zależności od średnicy pala oraz uziarnienia i stanu naprężenia w gruncie”, zrealizowana pod kierunkiem prof. Andrzeja Tejchmana. Od 2013 r. doktor habilitowany nauk technicznych - rozprawa pt. "Pale przemieszczeniowe wkręcane. Współpraca z niespoistym podłożem gruntowym".
Od 1994 r. członek Polskiego Komitetu Geotechniki, w którym pełnił m.in. funkcje sekretarza i członka zarządu Oddziału Gdańskiego. Posiada certyfikat PKG.
Autor i współautor ponad 60 publikacji i prac naukowych, w tym 4 monografii oraz ponad 20 artykułów w języku angielskim. Do tego autor i współautor ponad 100 opracowań naukowo-technicznych, dotyczących praktycznych zagadnień i problemów szeroko rozumianej geotechniki.
Uczestnik kilkunastu konferencji i seminariów naukowych krajowych i zagranicznych. Członek komitetów organizacyjnych trzech konferencji.
W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się szeroko rozumianą tematyką fundamentowania i mechaniki gruntów ze szczególnym ukierunkowaniem na fundamenty palowe, ale również na obudowy głębokich wykopów i budowle podziemne. Od 2008 r. kierownik Laboratorium Geotechniki przy Katedrze Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego.
Żonaty, ojciec czwórki dzieci. Mieszka w Gdańsku Osowie.