Udostępnij stronę

Prelegenci

Oczekujemy na zgłoszenia tematów i streszczeń referatów. Prosimy wysyłać je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Jędrzej Bujny, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k
Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

Wody opadowe w nowym prawie wodnym

Zielona infrastruktura w jednostkach zurbanizowanych jako technologia przyszłości w dziedzinie  eko-inżynierii

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora doktor nauk rolniczych w zakresie specjalności kształtowanie środowiska otrzymał w 2002 r. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt.: „Modelowanie procesów erozji wodnej w małej zlewni rolniczej”. Jako młody naukowiec wyróżniony krajowymi stypendiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 2004–2005 oraz sześcioma nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy pt.: „Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych”. Od roku 2012 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej, aktualnie w Katedrze Wodociągów i Kanalizacji.
Jego zainteresowanie zagadnieniami hydrologii miejskiej zapoczątkowane zostało w 1996 r. w trakcie trymestru studiów na Union Colleague w Schenectedy, NY w USA. Odbył długoterminowe staże naukowe w USA (Purdue University, University of Iowa, stypendium Fulbrighta), we Włoszech (Universita di Bologna, stypendium Fundacji Batorego), w Niemczech (Technische Universität Kaiserslautern, stypendium DAAD) oraz staże krótkoterminowe w Niemczech, USA i Słowacji.
Promotor trzech zakończonych przewodów doktorskich, licznych prac magisterskich i inżynierskich. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych. Wyniki badań prezentował na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Specjalista w zakresie pomiarów i przetwarzania danych opadowych oraz modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi z USA, Włoch i Niemiec. Od roku 2012 członek Rady Ekspertów MPWiK w Warszawie, a od 2014 r. edytor pomocniczy czasopisma Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (Impact Factor: 2.673).

Marcin Łukaszewicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w specjalności Inżynieria Komunalna. Od 2010 r. pracuje z Zakładzie Sieci Kanałowej MPWiK S.A. w Krakowie. Specjalizuje się w bezwykopowych renowacjach sieci kanalizacyjnej.

 

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej
Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w latach 1971–1976. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 r., a doktora habilitowanego w 1993 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadano mu w 2003 r. Od 2007 r.pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Profesor jest promotorem lub opiekunem sześciu obronionych (z wyróżnieniem) prac doktorskich oraz czterech przewodów doktorskich w toku. Wielokrotnie opracowywał recenzje prac na stopień doktora oraz doktora habilitowanego, do tytułu profesora i do godności doktora honoris causa. Jest autorem wielu recenzji wydawniczych monografii i podręczników akademickich, a także dużej liczby artykułów i referatów w czasopismach technicznych i naukowych, w tym w trzech indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (Tunnelling and Underground Space Technology, Water Research, Archives of Civil and Mechanical Engieering), a także w takich periodykach zagranicznych jak Journal of Civil Engeneering and Architecture, Water Science czy The Hong Kong Institution of Engineers Transaction. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Archives of Civil and Mechanical Engineering, Inżynieria Bezwykopowa i Geoinżynieria. Działalność naukowa profesora jest wysoko oceniania: w 2005 r. został laureatem prestiżowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o subsydia profesorskie (edycja: „Mistrz 2005” – temat badawczy: „Strategia przystosowania konstrukcji sieci kanalizacyjnych dla potrzeb miasta przyszłości”). Projekt ten realizował do 2008 r., kiedy został wybrany do pełnienia funkcji Prorektora Politechniki Wrocławskiej ds. Rozwoju. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało go na rektora Politechniki Wrocławskiej na kadencję 2016–2020. Funkcję tę zaczął pełnić 1 września 2016 r. Profesor jest autorem lub współautorem 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, w tym ponad 170 naukowych prac opublikowanych (z czego 65 o zasięgu międzynarodowym) oraz 290 sprawozdań z badań wykonanych na rzecz gospodarki narodowej (raporty SPR)..

Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A., Członek Zarządu SWWŚ
Ze spółką Katowickie Wodociągi S.A. związany jest od 2012 r., przez cztery lata był członkiem zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-administracyjnych. W 2016 r. został prezesem zarządu spółki. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, a także członkiem Komisji ds. uzgodnień projektu i realizacji przebudowy koryta rzeki Rawy na terenie miasta Katowice.
Posiada wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie we współpracy i nadzorowaniu podmiotów realizujących zadania z obszaru gospodarki komunalnej. Jako radca prawny współpracował z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach oraz Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o. w Katowicach. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach.

.

Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
Prawnik, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych na łamach m.in. „Studiów Prawa Publicznego”, „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego „Wspólnota”, miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, kwartalnika „Kierunek WOD-KAN”, „Czysta Energia” oraz „Forum PPP”. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Retencja wody w nowym prawie wodnym z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Andrzej Osiński, RETENCJAPL sp. z o. o.
Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
Pracując jako dyrektor eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk, samodzielnie opracował i wdrożył wiele elementów istotnie reformujących system zarzadzania eksploatacją i utrzymania infrastruktury, zapewniając mu niezawodność – Od 2012 do 2017 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Eksploatacji w firmie Ecol-Unicon sp. z o.o. specjalizując się w problemach wód opadowych i roztopowych. Obecnie Ekspert ds. wód opadowych w firmie RETENCJAPL Sp. z o.o.
Jest członkiem Pomorskiej Izby Budownictwa o numerze ewidencyjnym POM/IS/ 0027/12. Posiada uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.
Rzeczoznawca PZiTS w specjalności: wodociągi i kanalizacja w zakresie eksploatacji i zarzadzania – zaświadczenie nr 1946098.
Wielokrotnie przewodniczył misjom specjalistycznym ekspertów Grupy Saur dotyczących optymalizacji eksploatacji i utrzymania obiektów w kraju i za granicą ( Senegal , Libia , Rosja).
Uczestniczył również w misji eksperckiej Banku Światowego w Uzbekistanie, oceniającej możliwości prywatyzacyjne usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 
Ponadto współtworzył koncepcję powstania specjalistycznej firmy Gdańskie Melioracje.
Autor licznych publikacji branżowych, m.in. w „Przeglądzie Komunalnym” czy w czasopiśmie „Gaz Woda i technika sanitarna”.
Obecnie jest również ekspertem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie – przewodniczącym zespołu ekspertów ds. wód opadowych i roztopowych oraz w grupie tworzącej benchmarking firm infrastrukturalnych.

dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., członek Rady IGWP
Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, prezes zarządu Tarnowskich Wodociągów sp. z o. o., członek Komitetu Ochrony Środowiska i Komitetu Gospodarki Miejskiej przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, członek rady programowej czasopisma „Technologia wody”.
Z wykształcenia fizyk i chemik, dr nauk technicznych, inżynier specjalista I stopnia. Jest też nauczycielem akademickim, autorem kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych oraz monografii „Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji – od drugiej połowy XV wieku do 2010 roku”, współautor kilku książek, w tym „Encyklopedii Tarnowa”.

Paweł Senderek, wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
Z Wodociągami Krakowskimi jest związany od roku 1999. Pracę w spółce rozpoczął na stanowisku kierownika działu przetargów i umów, a następnie zdobywał doświadczenie pełniąc m.in. funkcje: głównego specjalisty - pełnomocnika prezesa ds. udzielania zamówień i przygotowania inwestycji, zastępcy dyrektora ds. inwestycji i rozwoju, zastępcy dyrektora ds. inwestycji i funduszy europejskich, p.o. dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych. Przed powołaniem na wiceprezesa zarządu pracował na stanowisku dyrektora technicznego. Od 14.09.2004 r. był również prokurentem samoistnym MPWiK S.A.