Udostępnij stronę

Dariusz Ziembiński

Dariusz Ziembiński

Panel dyskusyjny: Trudne relacje zamawiającego, wykonawcy i projektanta
I. Kompetencje i obowiązki wynikające z prawa budowlanego
    a) inwestor i inspektor nadzoru inwestorskiego
    b) projektant
    c) kierownik budowy lub kierownik robót
II. Obowiązki inwestora (zamawiającego) wynikające z prawa zamówień publicznych i pozostałych przepisów
    a) dyscyplina finansów publicznych
    b) opis przedmiotu zamówienia (projekt)
    c) najwyższa profesjonalna staranność
    d) równe traktowanie wykonawców, bezstronność i obiektywizm
III. Relacje inwestora (zamawiającego) z projektantem
    a) wybór projektanta w przetargu publicznym (konkurs)
    b) projekt jako opis przedmiotu zamówienia
    c) odpowiedzialność projektanta za projekt
    d) roszczenia regresowe inwestora do projektanta w przypadku sporu inwestora z wykonawcą
IV. Relacje inwestora z wykonawcą
    a) wybór wykonawcy w przetargu publicznym
    b) odpowiedzialność za wady projektu
    c) obowiązek wykonawcy weryfikacji projektu
V. Relacje wykonawcy z projektantem
    a) nadzór autorski
    b) zmiana projektu
VI. Alokacja czynników ryzyka w procesie realizacji inwestycji
VII. Prawo prawem a sprawiedliwość musi być po naszej stronie
    a) zarządzanie konfliktem
    b) procedury koncyliacyjne i arbitrażowe

Dariusz Ziembiński, Kancelaria Ziembiński & Partnerzy
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Szef firmy doradczej świadczącej kompleksowe usługi prawnicze zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, biorących udział w przetargach publicznych. Reprezentant klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi oraz komisjami orzekającymi ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzący szkolenia i seminaria. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Współpracownik organizacji pozarządowych, zrzeszających poszczególne sektory biznesu, chcących współkształtować regulacje prawne dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych.

Partner

Patronat honorowy